Gobarski kodeksPravilnik častnega razsodišča


OSNUTEK-DOPOLNITVE

Na Podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. 1. RS št. 60/95, 49/98 in 89/99) so člani ustanovne skupščine, dne 30.10. 2005 sprejeli statut in ga dne, 14.02.2009 na 4. redni letni skupščini dopolnili.


S T A T U T

DRUŠTVO GOBARJEV ŠTOROVKE ŠENTRUMAR–HOČEVJE
SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva je: DRUŠTVO GOBARJEV ŠTOROVKE
ŠRNTRUMAR-HOČEVJE.

Skrajšano ime: DGŠŠ-Hočevje.

Društvo ima svoj logotip, ki ga je določila ustanovna skupščina.

Naslov: DGŠŠ-Hočevje, Jakličev dom Videm 34,
1312 Videm-Dobrepolje.

2. člen

Društvo gobarjev Šentrumar-Hočevje je prostovoljno ljubiteljsko neprofitno društvo, ki se ukvarja in seznanja z vsemi lastnostmi, nabiranja in izobraževanja s področja gob ter tako povezujemo teorijo s prakso. Društvo lahko za zagotovitev financiranja svojega delovanja opravlja v okviru zakona tudi pridobitno dejavnost v obsegu potreb za doseganje osnovnih namenov, ciljev, nalog in sicer: gostinsko dejavnost prodaje hrane in pijače v društveni koči, na društvenih srečanjih, prireditvah in v organizaciji društva.
Prodajo propagandnega materiala, izdelkov domače obrti, ki predstavlja društvo, Hočevje in občino (embleme, značke, maskote, brošure, almanahe, biltene in za kraj značilne spominke ipd.).
Društvo lahko neposredno upravljanje pridobitne dejavnosti s sredstvi društva ali njihovimi lastnimi sredstvi poveri drugim pravnim ali fizičnim osebam na podlagi zakupne, delovršne ali druge predmetu ustrezne pogodbe.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih društvo doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog društva v skladu z zakonom in statutom za izvajanje dejavnosti za katero je bilo namenjeno.

3. člen

Člani društva so pri svojem delu samostojni, upoštevati pa morajo odločitve in sklepe, ki jih sprejmejo organi društva skladno z Zakonom o društvih in Statutom.

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
Sedež društva je Jakličev dom - Videm 34, 1312 Videm-Dobrepolje.

5. člen

Društvo ima žig ovalne oblike z logotipom društva. Društvo gobarjev Štorovke Šentrumar - Hočevje in slika (gob) Štorovk, Videm 34, 1312 Videm-Dobrepolje.

6. člen

Društvo se lahko združuje v višje oblike organiziranja in zveze, ki delujejo na področju gobarskih, mikoloških in vseh sorodnih društev.

7. člen

Delovanje društva temelji na načelih javnosti. O svojem delovanju obvešča javnost na sledeče načine:

 • vse seje, sestanki, posveti in zasedanja so javni,

 • članstvo obvešča o sprejetih sklepih,

 • po potrebi vabi na seje predstavnike institucij in drugih organizacij ter predstavnike javnega obveščanja,

 • zapisniki vseh organov društva so dostopni vsem članom društva.

Za zagotovitev javnega delovanja DG in njenih organov ter za dajanje in posredovanje podatkov in informacij je odgovoren predsednik ali od njega pooblaščena oseba.


DRUŠTVO OPRAVLJA NASLEDNJE OSNOVNE AKTIVNOSTI:

8. člen

 • nabavlja razno strokovno literaturo;

 • izobražuje člane DG, šolarje in širšo javnost;

 • pri članih DGŠŠ in med širšim prebivalstvom v RS spodbuja mikološko osveščenost in dejavnost po načelih varovanja in zaščite gliv v naravnem okolju, proučuje razširjenost gliv na ozemlju RS, skrbi za širjenje in vzgojo članstva ter sodeluje pri vzgoji mladine v okviru programov članov DGŠŠ;

 • seznanja javnost z nevarnostmi zastrupitev in njihovim preprečevanjem;

 • z javnimi predavanji, posveti, seminarji, strokovnimi srečanji, objavami v medijih in razstavami obvešča javnost o stanju slovenske mikoflore;

 • skrbi za dobro medsebojno sodelovanje med MZS in ostalimi gobarskimi društvi v Sloveniji;

 • prizadeva si, da se zakonske predpise in uredbe RS v zvezi z zaščito samoniklih gliv v naravnem okolju tudi v praksi izvaja;

 • organizira udeležbo in oglede gobarskih razstav s kulturnim programom;

 • omogoča članom DG seminarje za izvedence determinatorje;

 • prireja determinacije gob za širšo javnost.


ČLANSTVO

9. člen

Član DGŠŠ-Hočevje je lahko vsak, ki podpiše pristopno izjavo v društvo in ga potrdi upravni odbor društva. Sprejem je nato javen na prvi skupščini društva.

Vsi člani delujejo pod enakimi pogoji. Člani, ki še niso dopolnili 15. let morajo imeti soglasje staršev oz. skrbnika.

Častni član društva lahko postane vsak, ki ima posebne zasluge za razvoj društva. O imenovanju častnega člana društva odloča skupščina na podlagi predloga upravnega odbora.
Častnim članom se podeli listina in se vodi interna evidenca.

10. člen

PRAVICE ČLANOV DRUŠTVA SO:

 • da predlagajo kandidate za v organe društva,

 • da volijo svoje delegate in predstavnike,

 • da varujejo ugled društva in njenih organov,

 • da spoštujejo akte in zakonska določila, ki se nanašajo na delo,

 • da spoštujejo sprejete sklepe, odločitve in priporočila društva,

 • da redno in tekoče izpolnjujejo finančne in ostale obveznosti do društva, ki so predhodno predlagane in sprejete v organih,

 • da sodelujejo pri sprejemanju, delovnih programov društva,

 • da sodelujejo pri vseh aktivnostih, ki jih organizira društvo,

 • da uresničujejo svoje interese z redno dejavnostjo društva,

 • predlagajo spremembe in dopolnitve društva,

 • koristijo strokovno pomoč društva,

 • da vlagajo pritožbe, pohvale in predloge v zvezi z delom v društvu.

11. člen

DOLŽNOSTI ČLANOV DRUŠTVA SO:

 • da volijo delegate za skupščino in druge njene organe,

 • da spoštujejo statut društva in druge akte ter sklepe društva,

 • da sodelujejo pri opravljanju društvenih nalog,

 • da varujejo ugled društva,

 • da redno plačujejo članarino,

 • da s svojo aktivnostjo izpolnjujejo program društva.

12. člen

ČLANSTVO V DRUŠTVU PRENEHA:

 • s prostovoljnim izstopom,

 • z izključitvijo na podlagi pravnomočnega sklepa častnega razsodišča,

 • s črtanjem iz članstva,

 • s smrtjo,

Prostovoljni izstop iz društva se smatra, ko član društva poda pismeno izjavo, da ne želi biti več član društva.

Izključitve iz društva na podlagi pravnomočnega sklepa častnega razsodišča, če častno razsodišče ugotovi, da je član kršil obveznost, sklepe ali če zavestno ravna proti interesom DGŠŠ.

Zoper sklep častnega razsodišča o izključitvi se lahko član pritoži na skupščino v roku 30 dni po prejemu sklepa. O primeru in o dokončni izključitvi odloča skupščina na prvem zasedanju.

Črtanje iz članstva izvrši skupščina na podlagi sklepa častnega razsodišča, če nastopi pasivnost člana in njegova neudeležba v dejavnosti društva oziroma se šteje neplačevanje članarine.

Smrt kot naravni faktor, pogojuje prekinitev članstva.


ORGANI DRUŠTVA IN NAČIN UPRAVLJANJA

13. člen

ORGANI DRUŠTVA SO:

 • skupščina,

 • upravni odbor ( šteje 9 članov: predsednik društva, podpredsednik, tajnik, blagajnik, gospodar in 4 člani, podpredsednika in gospodarja predlaga in voli UO),

 • nadzorni odbor (predsednik in dva člana),

 • častno razsodišče (ČR, predsednik, dva člana in nadomesten član).


SKUPŠČINA

14. člen

Skupščina društva je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva. Skupščina je redna ali izredna. Skupščino skliče UO na svojo pobudo najmanj enkrat na leto. Izredna skupščina se skliče po potrebi. Skliče jo UO na svojo pobudo, na zahtevo tretjine članov ali na zahtevo Nadzornega odbora. UO je dolžan sklicati sejo v roku enega meseca. V nasprotnem primeru to stori Nadzorni odbor. Izredna skupščina sklepa o stvareh za katero je bila sklicana.

O sklicu skupščine morajo biti obveščeni vsi člani najmanj 14 dni pred dnevom za katerega je sklicana. Vabilu mora biti priložen dnevni red skupščine. Vsi člani voljenih organov morajo biti povabljeni na skupščino s pismenim vabilom.

15. člen

Skupščina je sklepčna, če je navzočih najmanj ½ članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut, po preteku tega časa skupščina zaseda in odloča ob številu navzočih članov.

16. člen

Skupščina sprejema sklepe z večino glasov opredeljenih članov. Kadar skupščina odloča o spremembah pravil društva ali kadar voli organe društva mora za predlog glasovati 2/3 opredeljenih članov. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajen način glasovanja.

17. člen

Skupščino odpre predsednik društva in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Člane delovnega predsedstva predlaga predsednik po predhodnem sklepu UO. Delovno predsedstvo je izvoljeno, če zanj glasuje večina prisotnih članov na skupščini. O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja zapisnika. Zapisnik mora biti dostopen vsem članom društva.
Na skupščini se izvoli še verifikacijska komisija (dva člana), za ugotavljanje sklepčnosti in rezultatov volitev organov društva.
Društvo mora poslati v roku 30 dni overovljen zapisnik na MZS.

18. člen

PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE:

 • voli delovno predsedstvo,

 • sprejema dnevni red skupščine,

 • razpravlja o delu in poročilih predsednika, blagajnika,

 • nadzornega odbora, vodje planinsko pohodniške sekcije, častnega razsodišča ter sprejema oz. potrjuje vsa ta poročila,

 • sprejema delovni program in finančni plan društva,

 • voli predsednika društva, ki je istočasno predsednik UO,

 • voli tajnika, blagajnika, nadzorni odbor, častno razsodišče,

 • sprejema statut društva ter dopolnitve oziroma spremembe,

 • sklepa in sprejema vključevanje novih članov,

 • odloča o pritožbah članov društva zoper sklepe UO,

 • odloča o izključitvi članov društva,

 • odloča o finančnih načrtih društva,

 • odloča o vseh drugih zadevah UO ter članov društva,

 • sklepa o prenehanju društva,

 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami oz. društvi,

 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,

 • določa višino članarine,

 • podeljuje priznanja.


UPRAVNI ODBOR (UO)

19. člen

Upravni odbor je izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma oz. skupščinama. Mandat UO je štiri leta.

UO SESTAVLJAJO:

 • predsednik društva,

 • podpredsednik,

 • tajnik,

 • blagajnik,

 • gospodar

 • 4 člani.

Upravni odbor ima seje po potrebi, najmanj pa trikrat na leto.

UO IMA NASLEDNJE PRISTOJNOSTI:

 • sklicuje skupščino društva,

 • predlaga in voli podpredsednika izmed članov UO,

 • predlaga in voli gospodarja,

 • izvršuje sklepe skupščine,

 • skrbi za materialno in finančno stanje v društvu,

 • skupščini predlaga o sprejemu novih članov, oziroma o izključitvi ali prenehanju članstva,

 • ustanavlja odbore, komisije za izvrševanje posameznih nalog in imenuje njihove člane,

 • odloča o drugih društvenih zadevah v okviru statuta.

UO sprejme pravno veljavne sklepe tedaj, če je na sejah prisotnih več kot polovica (½ ) članov UO in za sklepe glasuje večina opredeljenih glasov. V slučaju, da je število glasov izenačeno, odloča glas predsednika društva.


PREDSEDNIK DRUŠTVA in PODPREDSEDNIK

20. člen

Predsednik društva je izvoljen za štiri leta in zastopa društvo kot pravno osebo ter je odgovoren za zakonito delo društva. Predsednik društva sklicuje in vodi seje UO. Predsednik društva je tudi odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta dohodkov in izdatkov ter v imenu društva podpisuje vse finančne dokumente društva. Predsednik opravlja naloge društva, ki mu jih poveri na osnovi teh pravil skupščina, kateri je tudi odgovoren za celotno svoje delo v društvu. V njegovi odsotnosti z njegovim pooblastilom opravlja funkcije podpredsednik.


TAJNIK DRUŠTVA

21. člen

Tajnik društva ima 4 letni mandat. Tajnik skrbi za administrativno-tehnično poslovanje in za izvajanje nalog po sklepih UO in skupščine.

 • vodi zapisnike UO in delovnih sestankov,

 • pošilja vabila in gradivo za UO, delovne sestanke in skupščino,

 • skrbi za tekočo korespondenco.

Za svoje delo je odgovoren UO in predsedniku.


MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE

22. člen

BLAGAJNIK DRUŠTVA

Blagajnik ima 4 letni mandat. Finančno-blagajniško poslovanje vodi po predpisih Zakona o društvih in Slovenskega računovodskega standarda 33. Poslovanje vodi po sistemu enostavnega knjigovodstva (vodenje blagajniških izdatkov in prejemkov), glede na to, da društvo ne opravlja pridobitniške dejavnosti. Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je društvo dolžno v predpisanem roku vsakoletno predložiti računovodske izkaze.
Vodi materialno in finančno poslovanje društva v skladu z veljavno finančno zakonodajo.

23. člen

Denarna sredstva morajo biti hranjena na transakcijskem računu pri bančni ustanovi.

Blagajnik je za svoje delo odgovoren UO. O svojem delu poroča skupščini.

PRIHODKI DRUŠTVA SO:

 • prispevki članov od letne članarine, ki jih vsako leto predlaga UO in potrdi skupščina,

 • darila in volila,

 • prispevki donatorjev in sponzorjev,

 • prispevki iz javnih proračunskih sredstev.

V primeru, da društvo s svojo dejavnostjo ustvari presežek prihodkov nad odhodki, se sme le-tega uporabiti izključno za dejavnost za katero je bila ustanovljena.

24. člen

Prihodki in odhodki se določijo vsako leto s finančnim načrtom, ki ga predlaga UO in potrdi skupščina.

O finančnem poslovanju v programskem letu, ki se šteje od 01.01. do 31.12, je narejeno poročilo ki ga potrdi skupščina.

Blagajnik tudi vodi in skrbi za ročno blagajno. Maximum določi UO.

Vsak član/ica lahko zahteva vpogled v materialno – finančno poslovanje društva.

25. člen

Premoženje društva so vse nepremičnine, ki so njena last in vpisane v inventarno knjigo, ki mora biti predpisano opremljena in tekoče vodena. Vodi in hrani jo blagajnik. UO in skupščina upravljata s celotnim premoženjem, ki je neodtujljivo.

Vse listine in dokumentacijo materialnega in finančnega poslovanja obvezno podpisuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa od njega pooblaščen podpredsednik, ki tudi vodi dokumentacijo v okviru predpisov in načel veljavnih za društvo dejavnosti v skladu z določili 22. in 23. členom tega statuta.

Odredbodajalca sta predsednik v njegovi odsotnosti pa od njega pooblaščeni podpredsednik.


NADZORNI ODBOR

26. člen

Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora, člani predsedstva, strokovnih komisij ali častnega razsodišča.

Nadzorni odbor spremlja delo vseh organov med dvema skupščinama in izvaja kontrolo materialno-finančnega poslovanja društva in ugotavljati zakonitost sprejetih sklepov.

Finančno poslovanje je dolžan pregledati najmanj enkrat letno in o ugotovitvah poročati na skupščini.

Predsednik nadzornega odbora je vabljen na seje UO in skupščine in se le-teh udeležuje po lastni presoji, vendar nima pravice glasovanja.

Če se iz objektivnih razlogov ne more udeležiti sej, na katerih bi želel biti prisoten, pisno pooblasti člana nadzornega odbora, da ga lahko zastopa.

27. člen

UO in ostali organi so dolžni izvajati sklepe, ki jih je sprejel nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti. O pritožbah zoper NO dokončno odloča skupščina kot najvišji organ društva.


ČASTNO RAZSODIŠČE

28. člen

Častno razsodišče šteje tri člane in enega nadomestnega člana. Izvoli ga skupščina za dobo 4 let.

Častno razsodišče sprejema stališča in sklepe, če glasujeta zanje vsaj dva prisotna člana. Skepi se sprejemajo z večino glasov.

V primeru neodločenega glasovanja odloča glas predsednika.

Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno skupščini.

Naloga častnega razsodišča je, da ugotavlja in odloča o prekrških članov DGŠŠ.

Za prekršek se šteje vsaka kršitev statuta in sklepov društva, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.
Častno razsodišče lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:

 • opomin pred UO,

 • javni opomin s pisnim obvestilom vsem članom društva,

 • predlog za odpoklic posameznega člana iz organov društva,

 • izključitev iz društva.

29. člen

Če je prekršek storil član organa v društvu, ga takoj razreši funkcije, če meni, da bi njegovo nadaljnje delo škodilo društvu. O ukrepih poroča na prvem zasedanju skupščine.

Za postopek pred častnim razsodiščem se smiselno uporabi skrajšani postopek določil Zakona o kazenskem postopku RS.

30. člen

O pritožbah zoper odločbo častnega razsodišča dokončno odloča skupščina društva kot najvišji organ.

31. člen

Društvo krije potne stroške po sklepu UO za določene namene.

Izjemoma se potni stroški lahko povrnejo tudi osebam, ki niso člani društva so pa vabljeni na seje, predavanja, razstave ipd.

Potni stroški se krijejo tudi za člane, ki se udeležujejo razširjenih sej na MZS oziroma na udeležbi v drugih društvih.

Višino potnih stroškov določa UO glede na finančne zmožnosti društva. Za potovanje morajo biti predhodno izdani potni nalogi, ki jih podpiše predsednik v njegovi odsotnosti pa od njega pooblaščeni podpredsednik.


DELOVANJE DRUŠTVA

32. člen

Celotno delo vseh organov oziroma vseh voljenih in imenovanih funkcij DGŠŠ temelji na volonterski osnovi po načelu prostovoljnega dela.


PRIZNANJA

33. člen

UO odloča o podelitvi priznanj, pohval ipd. Priznanja se podeljujejo na skupščini.


PRENEHANJE DRUŠTVA

34. člen

Društvo preneha delovati po sklepu skupščine ali po zakonu, če v društvu dejansko ni več kot 3 člani.

V primeru prenehanja delovanja društva, preide premoženje pravnemu nasledniku ali drugi sorodni organizaciji, ki se navede v sklepu, s katerim se ugotavlja, da je društvo prenehalo obstajati. Vsaka delitev premoženja med člane ni možna in je nična. Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo proračunu.


PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen

Za vse, kar v statutu ni določeno, se neposredno uporabljajo določila Zakona o društvenih ter drugi veljavni predpisi Republike Slovenije.

36. člen

Statut je sprejela ustanovna skupščina DGŠŠ-HOČEVJE, dne 30.10.2005 in prične veljati takoj.

37. člen

Dopolnitve statuta so bile sprejete na 4. redni letni skupščini, dne 14.02.2009 in začnejo veljati takoj.

 

 

Vekoslav Pajntar,
predsednik DGŠŠ-Hočevje

 

Hočevje, 14.02.2009