Gobarski kodeksStatut društva


Društvo gobarjev Štorovke-Šentrumar-HOČEVJE, s sedežem v Jakličevem domu, Videm  34, 1312 Videm-Dobrepolje,
je na Skupščini dne, 19. 02. 2011, na podlagi  28. člena Statuta sprejelo
 


Pravilnik o delu častnega razsodišča

 

Uvod

1. člen

Ta pravilnik določa disciplinske kršitve in postopek odločanja Častnega razsodišča
Društva gobarjev Štorovke-Šentrumar-HOČEVJE (v nadaljevanju častno razsodišče) v primeru izrekanja disciplinskih ukrepov članom društva, v skladu z 28. členom Statuta  – Društva gobarjev Štorovke-Šentrumar-HOČEVJE .

Disciplinske kršitve


2. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so:
• Kršitve določb Statuta društva,
• nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij

  v društvu,
• ne izvrševanje sklepov organov društva,
• dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

Disciplinski ukrepi

3. člen


Disciplinski ukrepi, ki jih v skladu s tem pravilnikom izreče častno razsodišče, so:
• opomin pred UO,
• javni opomin s pisnim obvestilom vsem članom društva,
• predlog za odpoklic  iz društva.


Lažja kršitev

4. člen
 

Častno razsodišče izreče opomin v primeru kršitve določil druge alineje 2. člena tega pravilnika.

 
Težja kršitev

5. člen
 

Častno razsodišče izreče javni opomin v primeru kršitve določil prve in tretje alineje 2. člena tega pravilnika.

Z javnim opominom se seznani vse člane društva.

Izključitev iz društva

6. člen
 

Častno razsodišče lahko iz društva izključi člana, ki s svojim dejanjem škoduje ugledu društva.

Organ postopka

 

7. člen
 

Organ društva, ki vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s tem pravilnikom, je častno razsodišče.

Častno razsodišče

8. člen
 

Člane častnega razsodišča, v skladu z 28.. členom Statuta društva, voli jo člani na Skupščini za dobo 4 let.

Častno razsodišče sestavljajo predsednik, dva  člana in en nadomestni član. Predsednika častnega razsodišča volijo člani skupščine. 

Uvedba disciplinskega postopka

9. člen
 

Častno razsodišče uvede disciplinski postopek na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva (skupščina, UO, nadzorni odbor).

Častno razsodišče mora na podlagi pisnih zahtev, ki so jih vložile osebe iz prvega odstavka tega člena na častno razsodišče, najkasneje v roku 15 dni od dneva prejema pisnega zahtevka sklicati sejo častnega razsodišča.

 

Disciplinski postopek

10. člen
 

Častno razsodišče mora obvestiti člana društva o uvedbi disciplinskega postopka z vročitvijo pisne zahteve za uvedbo disciplinskega postopka.

Član društva, proti kateremu je uveden disciplinski postopek, se ima pravico zagovarjati.

Sklic seje

11. člen
 

Častno razsodišče odloča na sejah. Sejo častnega razsodišča sklicuje in vodi predsednik častnega razsodišča, v primeru zadržanosti pa eden od članov častnega razsodišča.

Častno razsodišče mora najmanj 8 dni pred sejo obvestiti člana, proti kateremu je uveden disciplinski postopek, o seji ter mu izročiti kopijo zahteve za uvedbo disciplinskega postopka, če mu je ni že prej izročilo.

Častno razsodišče mora člana opozoriti, da bo odločalo o disciplinskem ukrepu v njegovi nenavzočnosti, če se seje ne bo udeležil iz upravičenih razlogov.

Častno razsodišče mora člana opozoriti, da ima na seji pravico do obrambe in do predlaganja dokazov.

 

Izvajanje dokazov

12. člen

Častno razsodišče na seji izvaja dokaze po predlogu iz zahteve za uvedbo disciplinskega postopka in obrambe člana, proti kateremu je uveden disciplinski postopek. Po lastni presoji lahko častno razsodišče izvede tudi druge dokaze.

Po končanem dokaznem postopku častno razsodišče sprejme svojo odločitev o zahtevi za uvedbo postopka.

Disciplinski postopek pred častnim razsodiščem na prvi stopnji mora biti končan v 30 dneh po uvedbi postopka.

Sprejemanje odločitev

13. člen

 

Častno razsodišče je sklepčno, če sta prisotna oba člana in predsednik, za odločitev pa morata glasovati vsaj dva.

V primeru, če je disciplinski postopek uveden proti članu častnega razsodišča, častno razsodišče veljavno odloča, če je na seji častnega razsodišča prisoten nadomestni član častnega razsodišča in predsednik nadzornega odbora društva.

Oblika in vročitev sklepa

14. člen

 

Častno razsodišče odloča s sklepom.

Sklep častnega razsodišča mora vsebovati uvod, izrek, obrazložitev in pouk o pravnem sredstvu.

Poleg podatkov, ki jih mora vsebovati po zakonu o upravnem postopku, mora sklep vsebovati tudi ime in priimek predsednika in članov častnega razsodišča, ki so sodelovali pri odločanju.

Sklep podpiše predsednik častnega razsodišča oziroma oseba, ki je vodila disciplinski postopek.
Sklep se izda pisno v dveh izvodih, od katerih se eden vroči članu, zoper  katerega je bil uveden disciplinski postopek.

Prisotnost na sejah

15. člen
 

Na seji častnega razsodišča lahko poleg članov častnega razsodišča sodelujejo tudi druge osebe, vendar te nimajo pravice glasovanja.

O poteku seje častnega razsodišča se piše skrajšani zapisnik, ki ga podpišejo prisotni člani častnega razsodišča in zapisnikar.

Administrativno in strokovno pomoč pri delu častnega razsodišča zagotavlja predsedstvo oz. UO društva.

Pritožba

16. člen

 

Zoper sklep, ki ga izreče častno razsodišče kot prvostopenjski organ, ima član pravico pritožbe na Skupščino, kot drugostopenjski organ.

Pritožbo mora vložiti v petnajstih dneh po prejemu pisnega odpravka sklepa. Pritožbo vloži v enem izvodu pri častnem razsodišču.                                                                          Predsednik društva
                                                                            Vekoslav Pajntar

Hočevje, 19.02.2011